3. گرفتن پول براى صاحب عضو
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 329 ـ اگر بگوییم: «افراد مى توانند وصیّت کنند که جسدشان، یا قطعاتى از اعضاى بدن آنها، براى نجات جان بیماران نیازمند، یا بالا بردن دانش پزشکى دانشجویان و اساتید در اختیار قرار گیرد.» آیا مى توان در قبال آن پولى تعیین نمود، تا در مصرفى که در وصیّتنامه آمده صرف شود؟

جواب: اشکالى ندارد.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای