4. اجازه اولیاى میّت
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 330 ـ در مواردى که عضو پیوندى براى نجات جان مسلمانى ضرورى باشد، و یا عدم استفاده از آن سلامت مسلمان دیگرى را به خطر اندازد، آیا کسب اجازه جهت برداشت آن از اولیاى میّت، یا خود میّت در حال حیات لازم است؟

جواب: الزامى نیست; ولى بهتر است کسب اجازه شود.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای