6. قصاص قطع دست پیوندى
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 332 ـ دست فردى قطع شده، و شخص دیگرى آن دست را به خود پیوند زده، و شخص ثالثى دست پیوندى را قطع مى کند. بفرمایید:

الف) چه مسئولیّتى متوجه جانى است؟

ب) آیا بین صورتى که دست پیوندى به طور کامل ترمیم یافته، و آنجا که به طور ناقص بهبود یافته، تفاوتى وجود دارد؟

جواب: در صورتى که آن دست به طور کامل ترمیم یافته، حکم دست اصلى را دارد.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای