7. طهارت و نجاست عضو پیوندى
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 333 ـ اگر عضوى از بدن میّت غیر مسلمان، به بدن مسلمانى وصل شود، ولى روح در آن حلول نکند، لمس آن چه حکمى دارد؟

جواب: چنانچه عرفاً جزء بدن کسى که به او پیوند زده شده محسوب شود، پاک است.

سؤال 334 ـ اگر چشم انسان مرده یا زنده، یا چشم حیوان نجس العین مرده یا زنده اى را به چشم شخص نابینایى پیوند زنند، چشم پیوندى و رطوبتى که از آن خارج مى شود، چه حکمى دارد؟

جواب:هنگامى که پیوند گرفت،وآن عضو عملاً جزء بدن گیرنده شد، پاک است.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای