8. حقّ ولىّ دم نسبت به اعضاى اعدامى
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 335 ـ هرگاه مجرم، محکوم به قصاص (اعدام) شود، آیا ولى دم مى تواند مثلاً کلیه یا سایر جوارح او را مجاناً به دست آورد، چون او صاحب حق در مقابل متّهم است؟

جواب: ولىّ دم حقّى در آن ندارد.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای