10. پیوند تخمدان زنى به زن دیگر
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 337 ـ اگر از نظر طبّى این امکان فراهم گردد که همانند سایر اعضا بتوان تخمدان یک زن را به زن دیگر پیوند زد، در این صورت هرگاه زن دریافت کننده پیوند در اثر ازدواج صاحب فرزند شود با توجّه به اینکه نطفه، حاصلِ لقاح سلولهاى زایاى مرد (اسپرم) با سلولهاى زایاى موجود در تخمدان (تخمک) زن اوّل است، و طبیعتاً از نظر وراثت و خصوصیّات فردى و ژنتیکى، پنجاه درصد متعلّق به زن اوّل است، لطفاً بفرمایید: رابطه فرزند یا فرزندان متولّد شده با زن اوّل و دوم چگونه خواهد بود؟

جواب: در صورتى که تخمدان زنى را به دیگرى پیوند بزنند و جزء بدن او شود، یعنى پیوند کاملاً بگیرد، در این صورت هرچه از آن متولّد شود متعلّق به زن دوم است، و رابطه اى با زن اوّل ندارد.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای