11. اعضاى پیوندى کشورما براى مسلمانان دیگر کشورها
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 338 ـ استفاده از اعضاى پیوندى تهیّه شده در کشور ما، براى مسلمانان دیگر کشورهاى اسلامى چه حکمى دارد؟

جواب: اشکالى ندارد.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای