1. طهارت و نجاست
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 339 ـ چنانچه در خون دارویى ریخته شود که رنگ آن را تغییر دهد (مثلاً سفید شود، آیا باز هم نجس است؟

جواب: آرى باید از آن احتیاط کرد.

سؤال 340 ـ فرآورده هاى مختلفى که از خون گرفته مى شود، نظیر پلاکت، گلبول قرمز، سرم، پلاسما و مانند آن، همانند خون نجس است؟

جواب: آرى تمام آنها حکم خون را دارد.

سؤال 341 ـ وسایل آزمایشگاهى، بدن، لباس و مانند آنکه در اثر تماس با نجاساتى مانند خون نجس مى شود، آیا با انجام عمل استریل و یا ضدّ عفونى کردن پاک مى شود؟

جواب: باید آنها را نخست بشویند و بعد استریل کنند.

سؤال 342 ـ اگر بشر موفق به ساخت و تولید خون و فرآورده هاى آن شود، آیا خون مصنوعى هم احکام خون طبیعى را دارد و نجس خواهد بود؟

جواب: احکام خون طبیعى ندارد.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای