3. اهدا و انتقال خون
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 346 ـ اهدا و انتقال خون از غیر مسلمان به مسلمان، و از مرد به زن و بالعکس چه حکمى دارد؟

جواب: اشکالى ندارد، مگر اینکه بیم انتقال بیمارى برود.

سؤال 347 ـ آیا انسان مى تواند خون خود را به زوجه اش اهدا کند؟

جواب: اشکالى ندارد.

 

سؤال 348 ـ اهداى خون در حال روزه چه حکمى دارد؟

جواب: انجام کارهایى که باعث ضعف مى شود، مانند خون گرفتن و حمام رفتن کراهت دارد.

سؤال 349 ـ آیا تزریق خون به بدن روزه دار روزه را باطل مى کند؟

جواب: احتیاط اتمام آن روز، و قضاى آن است.

سؤال 350 ـ بیرون آوردن خون از بدن در حال احرام چه حکمى دارد؟

جواب: بهتر است در حال احرام از دادن خون به روش امروزى خوددارى کند، مگر در مواقع ضرورت و براى حفظ جان مسلمانان.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای