ج) کالبد شکافى با عدم رضایت اولیاى دم
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 353 ـ در صورتى که قاضى پرونده اى تشخیص دهد کشف حقیقت لازم و ضرورى است، و براى این منظور چاره اى جز کالبد شکافى نیست. ولى اولیاى دم حاضر به کالبد شکافى نباشند، یا بعضى راضى باشند و بعضى دیگر راضى نباشند، یا میّت بر عدم کالبد شکافى وصیّت کرده باشد، تکلیف چیست؟

جواب: هرگاه تشریح جهت احقاق حقوق اولیاى دم باشد، و آنها حاضرند از حق خود بگذرند و تشریح صورت نگیرد، نباید تشریح کرد. ولى اگر پیشگیرى از یک مشکل مهمّ اجتماعى متوقّف بر این کار باشد، رضایت آنها شرط نیست.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای