د) کالبد شکافى براى تعلیم دانشجویان
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 354 ـ لطفاً به سؤالات زیر که پیرامون کالبد شکافى است، پاسخ فرمایید:

1. آیا براى تشخیص علّت مرگ جهت پیشرفت علم پزشکى و تعلیم به دانشجویان، کالبد شکافى جایز است؟

2. اگر کالبد شکافى براى کشف جرم و شناسایى قاتل باشد حکم چگونه است؟

3. اگر کالبد شکافى تنها راه براى رهایى یک متهم بى گناه از مرگ باشد قضیه چه حکمى دارد؟

جواب: چنانچه کالبد شکافى ضرورتى داشته باشد، مانند نجات جان متهم بى گناه، شناسایى قاتل، و تعلیماتى که براى دانشجویان ضرورى است، مانعى ندارد.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای