هـ ) کالبدشکافى جنس مخالف
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 355 ـ با توجّه به اینکه صدور جواز دفن اجساد منوط به معاینه توسّط پزشک قانونى است، و از آنجا که در مرکز پزشکى قانونى بعضى از استان ها به دلیل کمبود امکانات، معاینه متوفّیات توسّط پزشک مرد صورت مى گیرد، آیا از نظر شرعى پزشک مرد مجاز به معاینه جسد زن مى باشد؟ توضیح آنکه معاینه جسد منوط به عریان بودن کامل آن مى باشد.

جواب: این امر شرعاً جایز نیست; باید تلاش کنند پزشک قانونى زن براى اجساد زنان تعیین شود.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای