و) اظهار نظر پزشکى قانونى در صورت داشتن مفسده
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 356 ـ اگر از طرف قاضى، زنى را جهت معاینه و تشخیص نطفه اى که در رحم دارد به پزشک قانونى بفرستند، و طبیب به طور قطع تشخیص دهد که نطفه متعلّق به شوهر این زن نبوده، بلکه از مرد اجنبى است. در این حال اگر طبیب واقعیّت را گزارش دهد یقین دارد این زن را بناحق خواهند کشت، و اگر خلاف گزارش کند بچّه ملحق به شوهر این زن مى گردد، و مسائل حقوقى و ارث و محرمیّت و سایر مشکلات پیش خواهد آمد، بفرمایید وظیفه طبیب چیست؟

جواب: مهم این است که قول طبیب و یقین او براى قاضى در این گونه موارد حجّت نیست، و حتّى حجیّت یقین خود قاضى هم که از این طریق حاصل شود محلّ اشکال است. بنابراین لزومى ندارد یقین خود را در این گونه موارد بازگو نماید، و در نتیجه به حسب حکم ظاهرى بچّه ملحق به آن شوهر است، و این گونه احکام ظاهرى مشکلى ایجاد نمى کند.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای