ز) کالبد شکافى براى تشخیص حیات
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 357 ـ اگر براى تشخیص حیات یا مرگ مصدومى تنها راه، شکافتن یکى از شریانهاى وى باشد، بفرمایید:

1. آیا این کار جایز است؟

2. آیا این عمل در صورت ضرورت دیه دارد؟ دیه آن بر عهده کیست؟

جواب: جایز است، و دیه هم ندارد.

 

سؤال 358 ـ احترام میّت مسلمان در صحنه قتل، یا در سالن تشریح، عمدتاً مورد توجّه قرار نمى گیرد. و از طرفى، جهت ارتقاى دانش پزشکى، و کشف علمى جرم، و بررسى صحنه قتل، و احقاق حق، تشریح ضرورى به نظر مى رسد. در این صورت تکلیف چیست؟

جواب: شرایط سه گانه جواز تشریح را براى مقاصد پزشکى، در آخر رساله توضیح المسائل نوشته ایم.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای