ح) نبش قبر براى تشریح
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 359 ـ در صورتى که تعیین علت مرگ ضرورت داشته باشد، به طور مثال جهت تعیین قاتل وى، آیا مجازیم نبش قبر کرده، جسد وى را در پزشکى قانونى تشریح کنیم؟

جواب: در صورت ضرورت جایز است.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای