برداشتن قرنیه اجساد
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 360 ـ برداشتن قرنیه اجساد در سالن تشریح پزشکى قانونى و نگهدارى آن در بانک قرنیه (با اجازه ولى و یا بدون آن) چه حکمى دارد؟

جواب: هرگاه سبب نجات مسلمانى از بیمارى شدید چشم شود مانعى ندارد، و بهتر است از کسان بیمار اجازه بگیرند.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای