5. وظیفه پزشک در برابر خودش
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 373 ـ اینجانب پزشک هستم. آیا مى توانم براى دستیابى به جدیدترین دستاوردهاى علمى پزشکى از ماهواره استفاده کنم؟

جواب: در صورتى که مطمئن باشید در منزل شما کسى از آن سوء استفاده نمى کند مانعى ندارد.

سؤال 374 ـ ساخت و نگهدارى و استفاده از اسکلتهاى انسان جهت آموزش پزشکى چه حکمى دارد؟ آیا احکام مجسّمه بر آن بار مى شود؟

جواب: احکام مجسّمه ندارد، و به مقدار ضرورت مى توان از آن استفاده کرد.

سؤال 375 ـ گاه اموال بیماران در مطب مى ماند و آدرسى از بیمار در اختیار ما نیست. با آنها چه کنیم؟

جواب: در صورتى که از یافتن صاحبان آن مأیوس باشید باید آن را از طرف صاحب اصلى به نیازمندى صدقه دهید.

سؤال 376 ـ آیا آزمایش اسپرم، که با استمنا حاصل مى شود و براى ازدواج در بعضى از موارد لازم مى باشد، جایز است؟

جواب: گرفتن اسپرم براى آزمایش از طریق استمنا، تنها در صورت ضرورت جایز است.

سؤال 377 ـ هرگاه به هنگام عمل جرّاحى وقت نماز تنگ شود، و امکان وضو و تیمّم نباشد، با توجّه به اینکه کادر اطاق عمل باید تمام هوش و هواس خود را بر روى بیمار متمرکز کنند تکلیف نماز آنان چه مى شود؟

جواب: در صورتى که هیچ راهى ندارد نماز را به همان صورت در حین کار انجام دهد، و اگر آن هم میسّر نیست به چند تکبیر قناعت کند و بعداً قضا نماید.

سؤال 378 ـ نگهدارى جنین ساقط شده، چه از حیث جسمى سالم باشد یا ناقص الخلقه و یا عقب مانده، و چه مال خود شخص باشد یا آن را از دیگرى گرفته باشد، به عنوان کلکسیون در شیشه الکل چه حکمى دارد؟

جواب: هرگاه جنین به صورت انسان کاملى در آمده باشد باید او را غسل داد و کفن کرد و دفن نمود. و نگهدارى آن به صورتى که نوشته اید جایز نیست. امّا اگر به این مرحله نرسیده باشد، مانعى ندارد.

سؤال 379 ـ چنانچه دست پزشک با جنین مرده داخل شکم مادر تماس پیدا کند، آیا غسل مسّ میّت بر او واجب مى شود؟

جواب: تنها در صورتى غسل مسّ میّت واجب مى شود که تماس در بیرون از رحم صورت گیرد، و خلقت جنین کامل شده باشد; یعنى بعد از چهار ماه.

سؤال 380 ـ پزشکان و پرستارانى که به عنوان مأموریّت به حج مشرف مى شوند، آیا حج آنها کفایت از حج واجب (حجة الاسلام) مى کند؟

جواب: آرى کفایت مى کند.

سؤال 381 ـ طبیبى ابزار کار اضافه بر نیاز دارد، که اگر اضافه را بفروشد مى تواند با بقیّه آن بدون زحمت امرار معاش کند، آیا چنین شخصى مستطیع است؟

جواب: در صورتى که فروختن آن مخالف شؤونات او نباشد، و سایر شرایط نیز جمع باشد، مستطیع است.

سؤال 382 ـ در ساعات کارى که در استخدام بیمارستان یا درمانگاههاى خصوصى هستم و مراجعه کننده اى ندارم، آیا مى توانم به کارهاى شخصى نظیر مطالعه، نظافت، شست و شو و مانند آن بپردازم؟

جواب: هرگاه هیچ وظیفه اى در آن ساعت ندارید، مطالعه و مانند آن مانعى ندارد.

سؤال 383 ـ پزشک در برخى از مسائل پزشکى مقلّد یک مرجع، و بیمار مقلّد مرجع تقلید دیگرى است. چنانچه نظر آنها متفاوت باشد، کدام نظریّه ملاک عمل است؟

جواب: پزشک به وظیفه خود مطابق فتواى مرجع تقلیدش عمل مى کند.

سؤال 384 ـ آیا پزشک در مسائلى که حکم آن را نمى داند مى تواند به اجتهاد خویش عمل کند؟ در صورت اضطرار و نیاز و اقدام به عمل فورى چطور؟

جواب: اگر واقعاً اضطرار باشد، و دسترسى به شخص مطّلعى نباشد، مى تواند به آنچه احساس ضرورت مى کند عمل نماید.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای