2. خسارات ناشى از اطّلاعات نادرست بیمار به پزشک
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 393 ـ آیا جواب منفى خانم بیمار در مورد پرسش پزشک از حاملگى وى، چه خود بداند باردار است و به هر علّتى نگوید، و چه نداند که باردار است، از پزشک معالج در قبال عوارض احتمالى رفع مسئولیّت مى کند؟

جواب: اگر راه تشخیص باردارى منحصر به سؤال از بیمار است، در فرض مسأله مسئولیّتى ندارد.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای