5. خسارات ناشى از ترک معالجه
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 402 ـ لطفاً به دو سؤال زیر پاسخ دهید:

1. پزشکى به علّت فقر مالى بیمار اورژانسى، که قادر بر پراخت هزینه هاى مربوطه نبوده، از معالجه و جرّاحى وى اجتناب نموده، و در نتیجه بیمار فوت کرده است. یا عمل جرّاحى را به روزهاى دیگر موکول نموده، که به اندازه آن روز نمى تواند مفید باشد، آیا پزشک ضامن است؟

2. اغلب بیمارستانها اوّل پول مى گیرند، سپس بیمار را به پزشک ارجاع مى دهند. در صورتى که تأخیر در این امر منجر به مرگ یا عوارض دیگر شود، آیا این کار جایز است؟

جواب: در فرض سؤال پزشک ضامن خون نیست، ولى گناه بزرگى مرتکب شده و قابل تعقیب است.

سؤال 403 ـ چنانچه پزشک معالج، عمداً یا سهواً در مداواى بیمار یا مجروحى که مسئولیّت درمان وى را پذیرفته کوتاهى ورزد، و شخص در اثر سرایت بیمارى، یا جراحت سابق، صدمه دیده و یا تلف شود، آیا طبیب مسئولیّت خواهد داشت؟

جواب: در صورتى که بیمار در شرایط خطرناکى باشد، و اولیاى مریض او را به طبیب بسپارند که از او مراقبت کند، و طرفین یا خصوص طبیب بداند که اگر از بیمار غفلت کند، خطرى بیمار را تهدید مى کند، چنانچه طبیب این مسئولیت را پذیرفته باشد، و از انجام وظیفه تخلّف نماید، در برابر نتیجه آن مسئول است. و اگر عمداً و به قصد زیان رساندن به مریض این کار را کرده باشد، قتل عمد، یا جرح عمد محسوب مى شود، در غیر این صورت، شبه عمد است.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای