6 . خسارات ناشى از کمبود امکانات
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 404 ـ اگر به خاطر کمبود امکانات لازم براى تشخیص کامل، تشخیص ممکن نگردد، و مداواى لازم صورت نگیرد، و بیمارى تشدید یا منجر به مرگ شود، آیا پزشک معالج مسئول است؟

جواب: مسئولیّت ندارد، ولى باید داروهاى مشکوک و مضر به بیمار ندهد.

 

سؤال 405 ـ با توجّه به اینکه باردارى، در هفته هاى اوّل از روى ظواهر و گاه با روشهاى ساده چندان قابل تشخیص نیست، و از طرفى بیشترین عوارض خطرناک روشهاى درمانى در همین زمان آن هم به صورت اختلالات شدید در جنین رخ مى دهد، و بدین ترتیب، یا به خاطر کمبود امکانات، یا عدم فرصت کافى، یا عدم تمایل بیمار به صرف هزینه هاى تشخیص باردارى، یا عدم اطّلاع وى از باردارى، و جواب منفى دادن به پرسش پزشک از باردارى وى، و حتّى گاهى به علّت عدم امکان تشخیص به وسیله روشهاى مدرن به خاطر جوابهاى منفى کاذب آزمایشات، پزشک نمى تواند تشخیص دهد، و یا نمى داند که بیمار باردار است، و روشهاى تشخیص درمانى مختلف را براى وى به کار مى گیرد; حال در صورت ایجاد عارضه در مادر یا جنین، آیا پزشک معالج مسئول است؟

جواب: در صورتى که راهى براى تشخیص باردارى نباشد و داروها منحصر به فرد باشد، و از بیمار اجازه بگیرد مسئول نیست.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای