7. ضمانت پرستاران
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 406 ـ آمپولى به بیمارى تزریق شده، و بیمار به واسطه آن فوت کرده است. حکم ضمان یا عدم ضمان، و فردى که باید دیه را بپردازد، در صورتهاى ذیل چگونه است؟

1. تزریق توسّط شخص آشنا به آمپول و تزریق صورت گرفته، ولى در تزریق اشتباه کرده است.

2. این کار توسّط شخص غیر آشنا به آمپول و تزریق، صورت گرفته است.

3. تزریق توسّط طبیب حاذق بوده، و لیکن سهل انگارى کرده است.

جواب: 1 تا 3. کار تزریق کننده مانند کار طبیب است; هرگاه حاذق باشد و اخذ برائت (به طور عام یا خاص) کند ضامن نیست، و بدون اخذ برائت ضامن است. و در صورت سهل انگارى و عدم حذاقت مطلقاً ضامن است.

سؤال 407 ـ اگر تزریق آمپول منجر به عارضه، یا فوت شود، آیا تزریق کننده در موارد ذیل ضامن است؟

الف) اشتباه در تجویز پزشک باشد.

ب) تزریق کننده مجوّز قانونى دارد; امّا قواعد تزریقات را رعایت نکرده باشد.

ج) تزریق کننده مجوّز قانونى دارد; و قواعد تزریقات را نیز رعایت کرده است.

د) تزریق کننده مجوّز قانونى ندارد.

جواب: در مورد اوّل پزشک و در مورد دوم تزریق کننده ضامن است. در مورد سوم چنانچه مرگ یا عارضه، ناشى از خطاى تزریق کننده باشد، او ضامن است; مگر اینکه قبلاً به طور خصوصى یا به طور عام از بیماران خود برائت گرفته باشد، و اگر به خاطر عیب و علّت غیر عادى در بیمار بوده، ضامن نیست. و در مورد چهارم تزریق کننده ضامن است.

سؤال 408 ـ اگر خون گرفتن منجر به عارضه گردد، چه حکمى بر آن مترتّب است؟

جواب: مانند مسأله سابق است.

سؤال 409 ـ عدم رعایت بهداشت توسّط پزشک یا پرستار در هر بخش، ممکن است موجب ضرر و زیان به بیمار شود. آیا چنین کارى ضمان آور است؟

جواب: در صورتى که از حدّ معمول و متعارف پزشکى کمتر رعایت کنند، و بیم انتقال بیمارى برود، موجب ضمان است.

 

سؤال 410 ـ چنانچه طبیب حاذق اشتباهاً داروى عوضى براى بیمارى تجویز کند و پرستار هم همان دارو را به بیمار بدهد، و آسیبى متوجه بیمار گردد، خسارت وارده بر عهده کیست؟

جواب: بر عهده طبیب است.

سؤال 411 ـ عدم استریل وسایل آندوسکوپى باعث انتقال بیمارى به دیگر بیماران مى شود. اگر چنین اتّفاقى بیفتد چه کسى ضامن است؟

جواب: کسى که مباشر کار بوده ضامن است.

سؤال 412 ـ براى پرستارانى که مأموریّت دارند همراه بیمار به شهرستانهاى همجوار سفر کنند، گاه اتفاق مى افتد که در یک هفته ده بار اعزام مى شوند و گاه ممکن است در یک هفته اصلاً اعزام نشوند. نماز و روزه چنین پرستارانى چه حکمى دارد؟

جواب: اگر بیشتر هفته ها اعزام مى شوند و اعزام به طور مکرّر است، نماز و روزه آنها تمام است. در غیر این صورت شکسته است.

سؤال 413 ـ آیا مى توان بیمارى که امکان تطهیر عورتین وى توسّط خودش وجود ندارد، را تطهیر کرد؟

جواب: چنانچه مستلزم نگاه و لمس نباشد، یا اینکه به وسیله همسرش انجام گیرد اشکالى ندارد. در غیر این صورت تنها در موارد ضرورت جایز است.

سؤال 414 ـ پزشکى قانونى در تعیین علّت فوت یک خانم باردار چنین نظر داده است: «چون ماما مى بایست طبق مقررات زائو را به پزشک متخصّص معرفى نماید، و این امر صورت نگرفته، 20% مقصّر است» آیا دادگاه مجاز به محکوم کردن ماما به لحاظ عدم راهنمایى زائو به پزشک متخصّص به میزان فوق مى باشد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا ماما باید دیه جنین را نیز به همان نسبت بپردازد؟

جواب: شخص ماما تنها مستحق تعزیر است; و ممکن است تعزیر مالى انتخاب شود.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای