8 . ضمانت جرّاحان
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 415 ـ چنانچه سهل انگارى طبیب در عمل جرّاحى موجب آسیب وارد شدن به بیمار گردد لطفاً بفرمایید:

1. آیا طبیب ضامن پرداخت دیه است؟

2. اگر به واسطه سهل انگارى در عمل جرّاحى قلب، نیاز به عمل جرّاحى و درمان بعدى شود، آیا طبیب سهل انگار باید هزینه آن را بپردازد، یا همان دیه کافى است؟

3. اگر سهل انگارى طبیب منتهى به فوت بیمار شود، قتل چگونه قتلى خواهد بود؟

جواب: 1. آرى ضامن است.

2. هرگاه هزینه بیش از دیه باشد، باید علاوه بر دیه تفاوت آن را نیز بپردازد.

3. معمولاً از قبیل قتل شبه عمد است.

سؤال 416 ـ طبیب حاذق و ماهرى بدون سهل انگارى اقدام به عمل جرّاحى نموده، و در ضمن عمل، آسیبى به بیمار وارد گردیده است، لطفاً موارد ضمان یا عدم ضمان طبیب را در صورتهاى ذیل بیان فرمایید:

1. بدون اذن از بیمار یا کسان وى اقدام به عمل نموده باشد.

2. غفلت از گرفتن اذن داشته است.

3. بیمار در حال اغما بوده، و دسترسى به کسان بیمار نداشته، و تأخیر هم جان بیمار را به خطر مى انداخته است.

4. در مورد فوق اگر تأخیر موجب نقص عضو، یا تعطیل شدن عضوى از بیمار گردد حکم چیست؟

5. اگر در موارد فوق باید دیه داده شود، دیه بر عهده کیست؟

جواب: طبیب در صورت اوّل و دوم ضامن است. و در صورت سوّم، اگر دسترسى به حاکم شرع باشد، باید اذن بگیرد، و اگر دسترسى به شخص خاصّى نیست ما اذن مى دهیم که اطبا اقدام کنند و ضامن نیستند. و در مورد چهارم اگر تأخیر بیندازد گناه کرده ولى دیه ندارد، و جواب مورد پنجم از جوابهاى گذشته معلوم شد.

سؤال 417 ـ بعضى جرّاحان در حین عمل دچار اشتباهاتى مى شوند، که موجب فوت یا نقص عضو مى گردد. آیا دیه اى بر آنها واجب مى شود؟ در صورتى که دکتر تضمین نکرده باشد، و احتمال فوت یا نقص عضو بدهد، چه حکمى دارد؟

جواب: موارد خطاى پزشکان دیه دارد. بهترین راه آن است که در این گونه موارد قبلاً از بیمار یا اولیاى او (در صورتى که حال بیمار مساعد نباشد) برائت و رضایت بگیرند. یا اینکه اطبا یا بیماران در برابر این گونه مسائل بیمه شوند.

سؤال 418 ـ گاه غرور پزشک، یا اطمینان وى به موفّقیت در کارش، باعث فراهم نکردن وسائل و شرایط کافى براى انجام عمل جرّاحى مى گردد. اگر این موضوع به مرگ یا ضرر و زیان بیمار منجر شود، آیا پزشک ضامن است؟

جواب: در صورتى که پزشک سهل انگارى نکرده باشد، و از بیمار یا اولیاى وى برائت گرفته باشد ضامن نیست.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای