10. ضمانت داروخانه
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 420 ـ با توجّه به اینکه تجویز دارو (به استثناى داروهاى بدون نسخه) بر عهده پزشک است نه داروساز، اگر بیمارى به حال اضطرار به داروساز مراجعه کند و داروساز، دارویى را در اختیار وى قرار ندهد، آیا در صورت بروز نقص جسمى، یا جراحت، یا فوت بیمار، دارو ساز مقصّر است؟

جواب: ضامن نیست، هرچند در بعضى از صور مسأله مرتکب گناه شده است.

سؤال 421 ـ با توجّه به اینکه شیوه معالجه و درمان به این شکل است که طبیب نسخه را نوشته، و به بیمار مى دهد، و او دارو را تهیّه و استفاده مى کند. حال اگر طبیب حاذق نسخه را غلط بنویسد، و در نتیجه صدمه اى به بیمار وارد شود، بفرمایید:

1. آیا باید دیه اى پرداخت شود؟

2. دیه بر عهده کیست؟

3. در صورت حاذق نبودن طبیب حکم چیست و دیه بر عهده کیست؟

4. در صورت سهل انگارى چه تکلیفى متوجّه طبیب مى باشد؟

جواب: 1 تا 4. بر عهده طبیب است.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای