11. ضمانت بیمارستان
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 422 ـ در مواردى که به علل غیر مربوط به کار پزشک (مثل اختلال در دستگاه ها و رفتن برق و...) به بیمار لطمه اى وارد شود ضامن کیست؟

جواب: در صورت عدم تقصیر و عدم سهل انگارى، طبیب ضامن نیست. در مورد مدیر بیمارستان و مسئول برق نیز همین گونه است.

سؤال 423 ـ ضمان نقص عضو، یا فوت بیمار به دلیل فقدان وسائل لازم، یا نبودن خون در بیمارستان بر عهده کیست؟

جواب: چنانچه امکان تهیّه وجود داشته و اقدام نکرده اند، مسئولین آن بخش و مسئولین بیمارستان در برابر این حوادث ضامن خواهند بود.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای