12. ضمانت کادر اطاق عمل
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 424 ـ کمى بى دقّتى از طرف کارکنان، یا پزشکان، در اتاق عمل باعث خفگى بیمار، کم شدن شدید خون، پایین افتادن فشار خون، و احتمالاً مرگ بیمار مى شود. آیا «دقّت کردن» در این امور براى چنین افرادى واجب است؟

جواب: سهل انگارى در این امور مسئولیّت شدید دارد.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای