13. ضمانت افراد عادى که طبابت مى کنند
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 425 ـ برخى از افراد عادى (که در مسائل پزشکى تخصّصى ندارند) در این امر دخالت نموده، و قرص، آمپول یا دارویى را براى بیمار توصیه مى نمایند. در صورتى که این امر منجر به مرگ یا آسیب جسمى بیمار شود، آیا آنها ضامن هستند؟

جواب: چنین شخصى کار خلافى کرده و مجازات دارد، ولى ضامن دیه طرف نیست; مگر اینکه شخصاً دارو را به او تزریق کرده یا خورانده باشد.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای