15. برخى از مواردى که پزشک ضامن نیست
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 437 ـ اگر پزشک روش درمانى یا دارویى را تعریف کند، و بگوید: «این دارو براى فلان بیمارى مفید است» و یا بگوید: «درمان، مترتّب بر فلان داروست» بدون آنکه بیمار را وادار به مصرف آن دارو کند، آیا در این حالت، در صورت عدم تأثیر یا عوارض دارو، پزشک مسئول یا مدیون است؟

جواب: اگر از آنها اجازه گرفته، و در برابر این گونه امور سلب مسئولیت کرده، ضامن نیست.

سؤال 438 ـ اگر پزشک سعى خود را در مداواى بیمار انجام دهد، ولى بیمار بهبود نیابد، آیا پزشک نسبت به هزینه درمانى که بیمار پرداخته مدیون است؟

جواب: در صورتى که پزشک وظیفه خود را طبق ضوابط انجام داده باشد، مسئولیّتى ندارد.

سؤال 439 ـ ممکن است بیمار قلبى به هنگام تست ورزش دچار ایست قلبى منجر به فوت شود. در این حالت چه کسى ضامن است؟

جواب: در صورتى که این مسأله به مریض تفهیم شود که چنین خطرى ممکن است در پیش باشد، و مریض راضى شود، یا وقوع چنین مطلبى بسیار نادر باشد، طبیب ضامن نیست.

سؤال 440 ـ شخصى در اثر سوختگى به بیمارستان منتقل مى شود، و پزشک معالج در انجام معالجه کوتاهى مى کند و شخص مصدوم فوت مى کند. پزشکى قانونى اعلام مى کند: «میزان سوختگى به حدّى بوده که در نهایت منتهى به فوت مى شده، هرچند سهل انگارى پزشک باعث گردیده که بیمار زودتر فوت کند» آیا در فرض سؤال پزشک ضامن است؟

جواب: پزشک گناه کرده و باید تعزیر شود.

سؤال 441 ـ خانمى به هنگام زایمان طبیعى و در زمان خروج جنین، دچار پارگى مقعد و در نتیجه بى اختیارى مدفوع شده است. به علّت عدم تشخیص دکتر زایمان، و در نتیجه ترمیم نشدن به موقع، نقص مذکور به خوبى ترمیم نشده، و در حال حاضر 40 تا 50 درصد بى اختیارى دارد. آیا دکتر زایمان ضامن است و بایستى دیه نقص ایجاد شده را بپردازد؟ یا به علّت عدم تشخیص و اطلاع ندادن به پزشک مسئول شیفت، فقط تعزیر مى شود؟

جواب: در صورتى که در مسأله زایمان خلافى از عامل (دکتر زایمان) سر نزده، ضامن نیست.

سؤال 442 ـ فردى فرزندش را براى ختنه به بیمارستان برده است. دکتر علاوه بر عمل ختنه بدون اذن پدر یک غدّه چربى را عمل کرده است. پزشکى قانونى اعلام نموده: «عمل مذکور لازم بوده، و در آینده هم براى بچّه مشکلى ایجاد نخواهد شد» ولى پدر بچّه مى گوید: «چون دکتر بدون اجازه من اقدام به عمل کرده، من شاکى هستم» آیا دکتر ضامن است؟

جواب: هرگاه کار او موجب نقصى براى آن بچّه نشده ضامن نیست، ولى بدون اجازه نباید چنین کارى کند.

سؤال 443 ـ پزشکى از معالجه بیمارى امتناع کرده، و در نتیجه آن بیمار فوت نموده است. مجازات او چیست؟

جواب: مجازات او تعزیر است.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای