احکام بیمارستانها
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 444 ـ کمبود خون در بیمارستان ها، و برخى مقرّرات دست و پاگیر براى استفاده از وسایل، ممکن است موجب مرگ بیماران در اتاق عمل شود. آیا اصلاح این مقرّرات واجب است؟

جواب: واجب است کارى کنند که جان مردم در اتاق عمل به خطر نیفتد.

سؤال 445 ـ جداسازى اتاق عمل در بیمارستانها به طور کامل، مستلزم هزینه زیادى براى دولت است. آیا اجراى احکام شرع با هر هزینه اى واجب است؟

جواب: در صورتى که براى دولت موجب عُسر و حرج نشود، این کار لازم است.

سؤال 446 ـ در بسیارى از مراکز آموزشى، درمانى و پزشکى، امکان جداسازى دانشجویان دختر و پسر وجود دارد. لکن برخى از مسئولین نسبت به این مسأله بى توجّهى مى کنند. نظر جنابعالى در این زمینه چیست؟

جواب: اگر امکان تفکیک باشد، تفکیک لازم است.

سؤال 447 ـ نبودن وسائل جرّاحى، یا کم بودن آن در اتاق عمل، ممکن است باعث مرگ بیماران شود. آیا تهیّه این وسائل واجب است؟

جواب: بر حکومت اسلامى لازم است وسائل را فراهم کند. همچنین بیمارستانهاى خصوصى، هرگاه بیمارى را پذیرش کنند، باید وسائل را فراهم سازند.

سؤال 448 ـ بیمارانى به بیمارستان مراجعه مى کنند که قادر بر پرداخت هزینه درمان یا عمل جرّاحى نیستند. آیا مسئولیتى متوجه بیمارستان، دکتر جرّاح یا حکومت اسلامى هست؟ در صورت فوت یا نقص عضو، دیه اى بر ذمّه آنها استقرار پیدا مى کند؟

جواب: بر حکومت اسلامى واجب است در این گونه امور تدبیرى بیندیشد، که مشکل این افراد حل شود.

سؤال 449 ـ درمان اهل کتاب و استفاده از خدمات درمانى و بهداشتى آنان چه حکمى دارد؟

جواب: مانعى ندارد، مگر در مواردى که آنها بر ضدّ مسلمین سوء استفاده کنند.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای