ج) اهل کتاب
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 472 ـ موادّ خوراکى و دارویى اهل کتاب چه حکمى دارد؟

جواب: استفاده از موادّى که احتمال دارد به وسیله کارخانه ها تولید شده باشد، یا به وسیله ابزار و آلاتى، بدون دخالت دست، تهیّه شده باشد، یا احتمال دارد که با دستکش تهیّه کرده باشند اشکالى ندارد. ولى از خوردن گوشتهاى ذبح شده آنها باید پرهیز کرد.

سؤال 473 ـ آیا درمان بیماران اهل کتاب، و استفاده از خدمات درمانى و بهداشتى آنان جایز است؟

جواب: مانعى ندارد، مگر در مواردى که آنها بر ضدّ مسلمین سوء استفاده کنند.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای