4. احکام غسل
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 492 ـ وظیفه شرعى کسى که بى اختیار از وى منى خارج مى شود چیست؟

جواب: خروج منى به هر صورت موجب غسل است، به شرط اینکه یقین حاصل شود. و هر گاه به خاطر عمل پروستات ذرّات منى در بول مستهلک گردد، موجب جنابت نخواهد شد.

سؤال 493 ـ بیمارانى که به علّت قطع نخاع یا علل دیگر نمى توانند غسل کنند، و مجبورند نایب بگیرند، نایب چگونه این افراد را غسل دهد؟

جواب: باید طبق آداب غسل ترتیبى یا ارتماسى آنها را غسل دهند. یعنى در غسل ترتیبى اوّل آب را روى سر و گردن آنها بریزند، سپس طرف راست را بشویند، و بعد طرف چپ را، البتّه خود آنها نیّت غسل مى کنند.

سؤال 494 ـ گاه در موقع عمل جرّاحى، لوله انزال منى در مثانه قرار گرفته و با ادرار دفع مى شود. این ترشّحات چه حکمى دارد؟

جواب: هر گاه منى در ادرار مستهلک شود، یعنى به صورت چیز ناپیدایى در آید، موجب جنابت نمى شود، ولى اگر منى به طور آشکار دفع گردد باید غسل کند، و اگر مشقّت دارد تیمّم نماید. ولى در این گونه موارد معمولا از قبیل قسم اوّل است.

سؤال 495 ـ رطوبت مشکوکى که از بیمار خارج مى شود در چه صورتى موجب غسل است؟

جواب: اگر رطوبت هنگامى خارج شود که به اوج شهوت جنسى رسیده، حکم منى دارد و باید غسل کند، و لازم نیست با جستن بیرون آید.

سؤال 496 ـ آیا غسل جبیره اى با وضوى جبیره اى تفاوت دارد؟

جواب: غسل جبیره اى مثل وضوى جبیره اى است; ولى تا ممکن است باید غسل را ترتیبى به جا آورد، بنا بر احتیاط واجب.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای