حکم خون زخم هاى درونى بانوان
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 498 ـ خانمى عمل جرّاحى کرده و رحمش را برداشته اند، و در سنّ خانم هایى است که عادتاً حیض مى شوند. لطفاً بفرمایید: خونى که مى بیند حکم حیض دارد یا استحاضه؟ در صورتى که احتمال دهد، یا یقین کند که خون از زخم و عمل جرّاحى است چه صورت دارد؟

جواب: اگر یقین داشته باشد یا احتمال دهد خون زخم یا جرّاحى است تکلیفى براى او ایجاد نمى کند.تنها خود را مى شوید وغسل و وضو بخاطر آن واجب نیست.

سؤال 499 ـ در صورت شک بین خون نفاس و خون زخم تکلیف زن چیست؟

جواب: در این مورد احتیاط کند، یعنى عبادات را انجام دهد و از آنچه بر حائض حرام است پرهیز کند تا وضع او روشن شود.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای