الف) موارد وجوب تیمّم براى بیمار
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 500 ـ در چه مواردى به خاطر بیمارى باید تیمّم کرد؟

جواب: هر گاه آب دارد ولى مى ترسد اگر وضو بگیرد بیمار شود، یا بیماریش به طول انجامد، یا شدّت پیدا کند، یا معالجه آن سخت شود، در تمام این موارد باید تیمّم کند. ولى اگر مثلا آب گرم برایش ضرر ندارد باید با آب گرم وضو بگیرد یا غسل کند. و لازم نیست یقین به ضرر داشته باشد، همین اندازه که خوف ضرر داشته باشد کافى است که وضو نگیرد و تیمّم کند.

سؤال 501 ـ کسى که مبتلا به چشم درد است و آب براى او ضرر دارد، وظیفه اش چیست؟

جواب: اگر بتواند اطراف چشم را بشوید، باید وضو بگیرد والاّ تیمّم کند.

سؤال 502 ـ کسى که مى داند آب براى او ضرر دارد، چنانچه تیمّم کند و بعداً بفهمد که آب برایش ضرر نداشته چه حکمى دارد؟

جواب: تیمّم او باطل است، واگر با آن نماز خوانده بنابر احتیاط واجب اعاده کند.

سؤال 503 ـ اگر یقین داشت آب برایش ضرر ندارد و وضو گرفت و غسل کرد، ولى بعد فهمید آب برایش ضرر داشته، وظیفه اش چیست؟

جواب: احتیاط واجب آن است که تیمّم کند و اگر نماز خوانده اعاده نماید.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای