ب) طریقه تیمّم
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 504 ـ کسى که یک دست او قطع گردیده، ولى ذراع او باقى است و دست دیگرش سالم مى باشد، چگونه تیمّم نماید؟

جواب: ذراع را به جاى کف دست قطع شده قرار دهد.

سؤال 505 ـ کسى که هر دو دستش به گونه اى قطع گردیده که حتّى ذراع او هم باقى نمانده است، چگونه باید تیمّم نماید؟

جواب: پیشانى را آهسته بر روى خاک تمیز، یا قطعه سنگ صافى مسح کند.

 

سؤال 506 ـ کسى که هر دو دستش قطع گردیده، ولى ذراع هر دو دست او باقى است، وظیفه او در تیمّم چیست؟

جواب: از ذراع به جاى کف دست استفاده کند.

سؤال 507 ـ کسى که یک دست او به گونه اى قطع شده است که ذراع هم باقى نمانده و دست دیگر او سالم است، چگونه باید تیمّم نماید؟

جواب: دست سالم را روى خاک مى زند و با آن صورت را مسح مى کند، سپس پشت دست را به روى خاک مسح مى کند.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای