ج) احکام تیمّم
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 508 ـ شخصى که به علّت بیمارى، براى انجام وضو و غسل، نمى تواند از آب سرد استفاده کند، و آب گرم نیز در دسترس ندارد، چنانچه تیمّم نماید تکلیف او بعد از یافتن آب گرم، قبل و بعد از نماز چیست؟

جواب: اگر داخل وقت باشد احتیاطاً اعاده کند، و اگر وقت گذشته است قضا لازم نیست.

سؤال 509 ـ کسى که به خاطر بیمارى ناگزیر از تیمّم شده، اگر قبل از شروع به نماز بتواند وضو بگیرد یا غسل کند، تکلیفش چیست؟

جواب: لازم است وضو یا غسل بجا آورد.

سؤال 510 ـ کسى که همواره موقع ادرار اجزاى منى هم از مجراى او خارج مى شود، و امید خوب شدن نیز ندارد، آیا مى تواند تیمّم کند و اعمالش را انجام دهد؟ چون فرض بر این است که غسل جنابت به صورت همیشگى براى او زیان غیر قابل جبران جسمى دارد.

جواب: در فرض مسأله احتیاط واجب آن است که به مقدارى که ضرر ندارد غسل کند، و در مواردى که ضرر دارد تیمّم جایز است، ولى وضو را نیز احتیاطاً بگیرد. این در صورتى است که ذرّات منى در بول مستهلک نشود، ولى اگر مستهلک شود احتیاج به غسل نیست. همچنین اگر شک داشته باشد که آن ذرّات منى است یا رطوبتهاى چسبنده دیگر، که احیاناً از انسان دفع مى شود، غسل ندارد.

سؤال 511 ـ کسى که مبتلا به مرضى است که نمى تواند از خروج باد جلوگیرى کند، و وضو گرفتن هم برایش ضرر دارد، آیا باید در محلى (مثلا روى سنگ) نماز بخواند تا بتواند بعد از اینکه چیزى از او خارج شد تیمّم کند و نماز را ادامه دهد؟

جواب: اگر تجدید تیمّم در وسط نماز براى او میسّر باشد بى آنکه منافى نماز بجا آورد، این کار لازم است. مگر اینکه تکرار آن باعث عسر و حرج گردد، که در این صورت واجب نیست.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای