الف) وقت نماز
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 512 ـ جهت معالجه به یکى از شهرهاى «آلمان»، که در 75 کیلومترى «فرانکفورت» مى باشد، رفتم. چون هوا ابرى و مه آلود بود، تشخیص طلوع و غروب آفتاب امکان نداشت، یک مسجد که مربوط به برادران اهل تسنّن ترکیه بود، پیدا نمودم. کسى جز امام مسجد در آنجا نبود، اوقات شرعى را از او سؤال کردم. ایشان تقویم دیوارى که اوقات نماز هر روز زیر آن نوشته شده بود را به من داد، مطابق آن نماز صبح و ظهر را بجا آوردم، ولى نماز مغرب و عشا را ده دقیقه بعد از زمان تقویم انجام دادم، تا اینکه در تاریخ 13/6/76 روزنامه اطلاعات خارج از کشور، شماره 811 به دستم رسید. اوقات شرعى که در آن قید شده بود با اوقات شرعى ترکها تفاوت فاحشى به شرح زیر داشت:

اوقات شرعى روزنامه اطّلاعات: طلوع آفتاب (45 و 5)، ظهر (24 و 12)، مغرب (24 و 19) (که البتّه ساعت 45 و 19 هم آفتاب روى دیوار مشاهده مى شد!).

وامّا اوقات شرعى ترکها: طلوع آفتاب (39 و 6)، ظهر (39 و13)، مغرب (10 و 20) از آن تاریخ نمازها را بدین شرح بجا آوردم: طبق روزنامه اطّلاعات نماز صبح را در ساعت 5، ظهر را در ساعت 40 و 13 و نماز مغرب را، با توجّه به رؤیت آفتاب، ساعت 15 و 20، آیا نمازهایم صحیح بوده است؟

جواب: چنانچه در آنجا، مطمئن ترین طریق شما براى وقت، همان شیوه اى بوده که عمل کرده اید عمل شما صحیح و کافى بوده است. البتّه در این گونه موارد اگر مقدارى احتیاط در تأخیر بشود، بهتر است.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای