ب) قبله
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 513 ـ مجروحان و معلولان و بیمارانى که به هیچ وجه نمى توانند روبه قبله نماز بخوانند، آیا جهت هاى غیر قبله براى آنان یکسان است؟

جواب: فرقى با هم ندارد.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای