ج) لباس نمازگزار
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 514 ـ بیماران یا بعضى از مجروحین جنگى که چند جاى بدنشان ترکش خورده، گاه در طول شبانه روز از بدن آنها خون مى آید. وظیفه این عزیزان براى نماز چیست؟

جواب: آن مقدار که مى توانند، از سرایت به سایر اعضا جلوگیرى مى کنند، و بقیّه مانعى ندارد و نمازشان صحیح است.

سؤال 515 ـ هر گاه در حال نماز دهان نمازگزار بیمار خون بیاید نمازش چه حکمى دارد؟

جواب: اگر خون در دهان بوده باشد موجب بطلان نماز نیست. ولى اگر به ظاهر لب به مقدار درهم (یک بند انگشت) یا بیشتر رسیده باشد باید نماز را رها کند و دهان را آب بکشد و سپس آن را اعاده نماید. و اگر کمتر از درهم باشد و با آب دهان آمیخته شود و خارج گردد آن هم براى نماز اشکال دارد.

سؤال 516 ـ بیمارى که بنا بر عللى نمى تواند پس از ادرار محل را با آب بشوید، اگر با پارچه اى خود را تمیز کند مى تواند نماز را بخواند؟

جواب: در فرض مسأله که ضرورت است اشکالى ندارد.

سؤال 517 ـ کسى که ادرار و مدفوع وى غیر ارادى است، با توجّه به اینکه هر لحظه امکان دارد از او ادرار یا مدفوع خارج گردد، علاوه بر اینکه اطراف عورتین و لباس او اکثر اوقات نجس است حتى اگر عوض کند مجدداً نجس مى شود چگونه نماز بخواند؟

جواب: با همان حال نماز بخواند، و در مورد وضو گرفتن مطابق دستورى که در رساله توضیح المسائل مسأله 329 داده ایم عمل کند.

سؤال 518 ـ کسانى که عمل جرّاحى روده بزرگ انجام داده، و محل خروج مدفوع را بسته اند، و مدفوع توسّط کیسه اى جمع آورى مى گردد. تکلیف آنها در موقع نماز چیست؟

جواب: اگر کیسه به صورت محمول است اشکالى ندارد، و اگر بدن آلوده شود چنانچه عسر و حرجى نباشد آن را بشویند، و اگر عسر و حرجى است به همان حالت نماز بخوانند.

 

سؤال 519 ـ بدن برخى از بیماران بسترى در بیمارستان به واسطه خون گیرى و مانند آن نجس است، و بعضى نیز داراى لباس نجس مى باشند. در صورتى که امکان غسل و دسترسى به لباس پاک نباشد، براى اداى نماز چگونه عمل کنند؟

جواب: با همان حال نماز مى خوانند، و اگر غسل بر آنها واجب شده باشد، تیمّم مى کنند.

سؤال 520 ـ آیا با خون هموروئید (بواسیر) داخلى یا خارجى، مى توان نماز خواند؟

جواب: در صورتى که زخم ها در خارج بوده باشد، نماز خواندن مانعى ندارد و ملحق به قروح و جروح است; ولى اگر زخم، داخل باشد و خون بیرون آید، نماز خواندن با آن اشکال دارد; مگر در مواردى که عسر و حرج داشته باشد.

سؤال 521 ـ اگر در دو جاى بدن یا لباس، لکه خونى، که هر کدام به اندازه حدوداً یک درهم است، باشد. آیا نماز خواندن با آن اشکال دارد؟

جواب: آرى، اشکال دارد.(1)
1. شرح مواردى که نجس بودن لباس یا بدن نمازگزار جایز است را در رساله توضیح المسائل، مسأله 774 به بعد مطالعه فرمایید.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای