د) مکان نمازگزار
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 522 ـ نجس بودن صندلى چرخدار یا عصاى بیماران، براى نماز چه حکمى دارد؟

جواب: اشکالى ندارد.

سؤال 523 ـ نماز خواندن بیماران و پزشکان و پرستاران و کارمندان بیمارستانهایى که طبق حکم دادگاه مصادره شده، یا اجاره اى بوده و مدّت اجاره سپرى شده و مالک حاضر به تجدید اجاره نیست، چه حکمى دارد؟

جواب: در مورد بیمارستان هاى مصادره اى هر گاه توسّط حکومت اسلامى مصادره شده مجاز هستید در آن نماز بخوانید، و در مورد اماکن اجاره اى که مدّت اجاره تمام و صاحبش راضى به ادامه تصرّف نیست، چنانچه مجبور نباشید در بیرون نماز خود را بخوانید، و در صورت اجبار مانعى ندارد.

سؤال 524 ـ بیمارانى که بدن و لباس آنها نجس است و قادر بر جلوگیرى از سرایت نجاست به جایى که مى نشینندنیستند،آیا مى توانند جهت اقامه نماز جماعت یا فراگیرى احکام یا شرکت در سایر مراسم دینى در مساجد حاضر شوند؟

جواب: در صورتى که فرش یا زیراندازى زیرپایشان بیندازند که مسجد را نجس نکنند مانعى ندارد.

سؤال 525 ـ در صورتى که زیرزمین مسجدى را تبدیل به درمانگاه کنند، مراجعه بیمارانى که عذر شرعى دارند (مانند زنانى که خون نفاس مى بینند) یا بیماران غیر مسلمان به چنان درمانگاهى چه حکمى دارد؟

جواب: اوّلاً در صورتى مى توان زیر زمین مسجد را تبدیل به درمانگاه کرد که هیچ گونه مزاحمتى براى نمازگزاران نداشته باشد، و مردم نخواهند از آنجا براى نماز خواندن استفاده کنند. و ثانیاً زنان معذور نمى توانند به آنجا مراجعه کنند، و غیر مسلمانان اگر سبب آلوده شدن آنجا نشوند مانعى ندارد. و این در صورتى است که درمانگاه بعداً ایجاد شده باشد. امّا اگر از اوّل آنجا وقف بر درمانگاه شده است مشکلى ندارد.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای