1. قیام
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 526 ـ بیمارانى که از پاى مصنوعى استفاده مى کنند و بدین وسیله نماز را ایستاده مى خوانند، گاه به علّت خستگى پا و یا احتمال زخم شدن آن، پاى مصنوعى را در آورده، نشسته نماز مى خوانند. لطفاً بفرمایید:

الف) آیا بر این افراد واجب است همواره به کمک پاى مصنوعى نماز را ایستاده بخوانند؟

جواب: اگر عسر و حرج نداشته باشد ایستاده نماز بخوانند، ولو با تکیه بر عصا و مانند آن باشد. و اگر موجب عسر و حرج و ناراحتى است نشسته نماز بخوانند.

ب)اگرایستادن لازم بوده،تکلیف نمازهایى که در حال نشسته خوانده چیست؟

جواب: چنانچه جاهل قاصر بوده نمازهاى او صحیح است.

سؤال 527 ـ بیمارى که ایستاده نماز مى گذارد، بناگاه احساس سرگیجه و عجز مى کند، آیا مى تواند بقیه نماز را به حالت نشسته یا خوابیده بخواند؟

جواب: مانعى ندارد، ولى اگر تا آخر وقت قدرت پیدا کند احتیاط اعاده است.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای