3. سجده
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 530 ـ بیمارى که سجده را روى صندلى بجا مى آورد، اگر با کفش نماز بخواند چه حکمى دارد؟

جواب: اشکالى ندارد، ولى بهتر است کفش را بیرون آورد.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای