نماز مسافر
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 531 ـ بیمارى در شهرى غیر از وطن خود بسترى شده، و مدّت یک ماه از بسترى شدنش مى گذرد، و مشخّص نیست چه مدّت دیگر درمان وى طول خواهد کشید. تکلیف نماز و روزه اش چیست؟

جواب: بعد از گذشت یک ماه، نماز و روزه اش تمام است.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای