بیمارى و سقوط نماز
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 545 ـ تا چه حد از بیمارى ها و اختلالات روحى و روانى، باعث ساقط شدن نماز و روزه مى شود؟ تشخیص آن بر عهده کیست؟

جواب: در صورتى که عرفاً به او دیوانه و مجنون بگویند، و یا اینکه نتواند وقت نماز را تشخیص دهد، نماز از او ساقط مى شود.

سؤال 546 ـ اگر انسان افسرده باشد، البتّه نه از نوع خیلى شدید، بلکه از نوعى که دکترها و روانشناسان تشخیص افسردگى مى دهند، و در این مدّت عمداً نمازش را ترک نموده و روزه هم نگیرد، و به خدا بدگمان شود، و از رحمت او مأیوس گردد، و کشف حجاب نماید، در حالى که آگاه و عاقل است، حکمش چیست؟

جواب: انسان باید همیشه به خداوند قادر مهربان امیدوار باشد، و آنچه را او دستور داده از نماز و روزه و حجاب و سایر وظایف دینى انجام دهد، و از رحمت واسعه او مأیوس نباشد، که نا امیدى از گناهان کبیره است. و هیچ کس حق ندارد به بهانه افسردگى وظایف شرعى خود را ترک کند; مگر اینکه بر اثر افسردگى عقل و هوش خود را از دست بدهد.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای