الف) مبطلات روزه
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 547 ـ آیا فرو بردن وسایل غیر خوراکى (مانند وسایل معاینات پزشکى و دندانپزشکى) در دهان به هنگام روزه، باعث بطلان روزه مى گردد؟

جواب: موجب بطلان روزه نمى شود، مگر اینکه آلوده به آب دهان شود و آن را بیرون آورد و سپس وارد دهان کند و رطوبت آن ابزار به قدرى باشد که در آب دهان مستهلک نشود و آن را فرو برد.

سؤال 548 ـ فردى مبتلا به نفس تنگى شدید است، و از یک نوع وسیله طبّى استفاده مى نماید که با فشار دادن سوزن آن، داروى مایع به صورت پودر گاز از راه دهان به ریه ها پاشیده مى شود و باعث تسکین مى گردد (این عمل چندین بار در روز تکرار مى گردد) آیا مى تواند با وجود استفاده از این وسیله روزه دار هم باشد، با توجّه به اینکه بدون استفاده از این دستگاه روزه گرفتن مشقّتى غیر قابل تحمّل دارد؟

جواب: اگر به صورت گاز رقیق وارد بدن مى شود مانعى ندارد و روزه اش صحیح است. و ما نمونه هاى معمول آن را دیده ایم اشکالى ندارد.

سؤال 549 ـ آیا فرو بردن چرک گلو باعث باطل شدن روزه مى گردد؟

جواب: اگر به فضاى دهان وارد نشود یا بدون اختیار فرو رود مانعى ندارد.

سؤال 550 ـ آیا فرو بردن اخلاط سینه موجب ابطال روزه مى شود؟

جواب: اگر به فضاى دهان نرسد موجب ابطال نیست.

سؤال 551 ـ حکم روزه بیمارانى که از دارو استفاده مى کنند، در فروض زیر چیست؟

الف) تزریق آمپول یا سرم از طریق رگ انجام مى شود و دارو:

1. فقط جنبه تقویتى داشته باشد.

2. جنبه درمانى و تقویتى داشته باشد.

3. جنبه غیر تقویتى داشته باشد.

جواب: تمام تزریقات مذکور براى روزه دار اشکال دارد; ولى تزریق در عضله مانعى ندارد.

ب) استفاده از قطره، در سه فرض فوق نسبت به دارو، از طریق چشم، گوش، یا بینى چه حکمى دارد؟

جواب: اگر به حلق وارد نشود، یا شک داشته باشیم، اشکالى ندارد.

ج) وارد کردن دارو از طریق سوند معده (لوله اى که از طریق دهان یا بینى وارد معده بیمار مى شود) چه حکمى دارد؟

جواب: جایز نیست; مگر در مواقع ضرورت که آن نیز موجب بطلان روزه است.

سؤال 552 ـ آیا تزریق آمپول هایى که جهت بى حسى، کاهش درد، کشتار میکروبها و مانند آن به کار مى رود، در صورتى که هیچ خاصیّتى جهت رساندن ویتامین یا موّاد غذایى به بدن نداشته باشد، روزه را باطل مى کند؟

جواب: تمام تزریقات دارویى و تقویتى و بى حسّى و واکسن هر گاه در عضله باشد براى روزه دار اشکال ندارد، ولى از تزریق در رگ مطلقاً پرهیز شود.

سؤال 553 ـ آیا خوردن داروهاى خوراکى که به هیچ وجه جنبه غذایى نداشته باشد، بلکه جهت تسکین آلام بیمار به کار مى رود مبطل روزه است؟

جواب: بدون شک مبطل روزه است.

سؤال 554 ـ آیا شستشوى معده از طریق سوند معده، باعث ابطال روزه بیمار مى شود؟ (توضیح اینکه شستشوى معده با مایعات از طریق سوند انجام مى گیرد، سپس مایع وارد شده از طریق سوند به بیرون کشیده مى شود).

جواب: جایز نیست، مگر در حال ضرورت، که در این صورت باید روزه آن روز را قضا کند.

سؤال 555 ـ روزه بیمارى که تنقیه مى کند، اما مایع به شکم او نمى رسد و فقط به نشیمنگاه وارد مى شود، چه حکمى دارد؟

جواب: روزه او باطل است، هر چند به شکم نرسد.

سؤال 556 ـ بیمارى که ناچار است هر روز، یا یک روز در میان، با آب خالص تنقیه کند، تکلیف روزه هایش چه مى شود؟

جواب: اگر مى تواند، این کار را در شب انجام دهد. و اگر نمى تواند، باید روزه را قضا کند.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای