ج) مکروهات روزه
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 562 ـ کشیدن دندان، یا هرگونه اعمال جرّاحى لثه و دندان، که باعث خونریزى مى شود، در حال روزه چه حکمى دارد؟

جواب: مکروه است، ولى روزه را باطل نمى کند.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای