ب) محرّمات احرام
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 567 ـ اینجانب به علّت قطع نخاع و عدم کنترل ادرار و... نمى توانم بدن و لباس احرام خود را پاک نگه دارم. وظیفه ام چیست؟

جواب: آن مقدار که مى توانید محافظت کنید، و آنچه موجب عسرو حرج است اشکال ندارد.

 

سؤال 568 ـ وظیفه بیمارى که مجبور است در حال احرام از لباس دوخته شده استفاده کند چیست؟

جواب: این کار براى او مجاز است، ولى باید براى هر احرام یک کفّاره بدهد.

سؤال 569 ـ تزریق آمپول در حال احرام در صورتى که خون بیاید، براى تزریق کننده و شخص محرم که به او تزریق مى شود، چه صورتى دارد؟

جواب: حرام نیست، خواه خون بیاید یا نیاید.

سؤال 570 ـ آیا خون گرفتن از بدن با سرنگ، از مصادیق ادماى محرّم است، و در حال احرام پرهیز از آن لازم مى باشد؟

جواب: جزء ادما محسوب مى شود، ولى به فتواى ما، ادما براى مُحرِم مکروه است، نه حرام.

سؤال 571 ـ آیا در حال احرام مى توان دندانى که شدیداً درد دارد، و پزشک سفارش به کشیدن آن کرده را کشید، هر چند باعث خونریزى شود؟

جواب: خارج کردن خون از بدن در حال احرام، چه در حال ضرورت و غیر ضرورت، حرام نیست و کفّاره اى ندارد، ولى مکروه است.

سؤال 572 ـ آیا منظور از کشیدن دندان ـ که در فرض خونریزى مکروه است ـ دندان شخص محرم است، یا شامل دندان دیگرى هم مى شود؟ مثلا اگر دندانپزشک محرم باشد، و دندان شخص محرم یا غیر محرمى را بکشد، آیا کراهت دارد؟

جواب: شامل دندان غیر نمى شود.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای