ج) طواف
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 573 ـ با توجّه به اینکه به علّت بیمارى همواره کیسه مخصوص ادرار همراه خود دارم و با حرکت بدن بول خارج مى شود، براى طواف و نماز طواف چه کنم؟

جواب: یک وضو براى طواف و یک وضو براى نماز کافى است.

سؤال 574 ـ اخیراً مأمورین سعودى مانع طواف وسعى افراد بیمار و معذور (که با ویلچر طواف مى کنند) در طبقه همکف مى شوند. طواف و نماز طواف وسعى چنین افرادى در طبقه بالا چه صورت دارد؟

جواب: در فرض سؤال طواف آنها در طبقه بالا اشکالى ندارد. و در مورد نماز طواف و سعى، اگر اجازه ندهند در پایین انجام گیرد، یا اجازه مى دهند ولى مشقّت و عسر و حرج دارد، آن هم اشکالى ندارد.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای