د) مصدود و محصور
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 575 ـ وظیفه کسى که به خاطر بیمارى و مانند آن قادر بر انجام اعمال منى یا طواف وسعى و اعمال مکّه نیست چیست؟

جواب: این شخص در حکم محصور است، ولى اگر مى تواند نایب بگیرد این کار از اعاده حج کفایت مى کند، و لازم نیست در سال آینده حج را مجدّداً به جا آورد.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای