10. روشهاى پیشگیرى از بیمارى
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 578 ـ با توجّه به مصیبت بار بودن بیمارى ایذر، آیا آموزش گروهاى مختلف سنّى در مورد راههاى انتقال و نحوه پیشگیرى از این بیمارى را جایز مى دانید؟

جواب: جایز است; ولى باید به شکلى باشد که بد آموزى یا مفسده دیگرى بر آن مترتّب نشود.

 

سؤال 579 ـ آیا توصیه به استفاده از کاندوم، براى پیشگیرى از بیمارى هاى واگیردارآمیزشى، در رده هاى مختلف سنّى، بدون اطّلاع از مجرّد یا متأهل بودن آموزش گیرنده جایز است؟

جواب: ممکن است این مطلب به صورتى که ذکر کرده اید سبب بد آموزى باشد، و مسأله فحشا یا سایر انحرافات جنسى را یک مسأله عادى جلوه دهد، لذا جایز نیست.

سؤال 580 ـ آیا تجویز داروى اعتیاد آور خوراکى به جاى داروى اعتیادآور تزریقى، جهت پیشگیرى از بروز بیمارى هاى واگیردار جایز است؟

جواب: در صورتى که هدف ترک اعتیاد باشد، و این معنا به طرف نیزتفهیم گردد، مانعى ندارد.

سؤال 581 ـ آیا توزیع سرنگ بین معتادین، براى پیشگیرى از بروز بیمارى هاى واگیردار مجازاست؟ (لازم به ذکر است که این روش تغییرى در اعتیاد آنها ایجاد نمى کند.)

جواب:درصورتى که به معتادان تفهیم شود که هدف کمک به اعتیاد آنها نیست، بلکه منظور جلوگیرى از آلودگى به بیمارى هاى خطرناک است، مانعى ندارد.

سؤال 582 ـ با توجّه به معضلات کنونى اجتماع، که بعضاً نتیجه عدم آگاهى صحیح جوانان از مسائل جنسى است، آیا آموزش مسائل جنسى را در جامعه، براى پیشگیرى از بیمارى هاى واگیردار، با رعایت حریم خانواده، و با توجّه به سنّ نوجوانان و جوانان، و با استفاده از متون آموزشى مناسب، مجاز مى دانید؟

جواب: تجربه نشان داده که آموزش مسائل جنسى به سبک غربى، که فعلا مطرح است، مفاسد زیادى در بر دارد، و در بسیارى از اوقات نتیجه معکوس مى دهد.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای