11. مراجعه به پزشک غیر همجنس
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 583 ـ مراجعه بیمار به پزشک غیر همجنس در هر یک از دو حالت زیر چه صورتى دارد؟

الف) در صورتى که فقط مستلزم نگاه به غیر وجه و کفّین باشد.

ب) در صورتى که علاوه بر نگاه، نیاز به لمس و سایر معاینات نیز باشد.

جواب: مادام که دسترسى به پزشک همجنس است به غیر همجنس مراجعه ننماید، مگر در موارد ضرورت یا جایى که همجنس توانایى کافى ندارد.

سؤال 584 ـ در صورتى که عمل جرّاحى، یا پانسمان، منوط به نظر یا لمس عورت باشد، آیا اولویّت با هم جنس است؟

جواب: همجنس اولویّت دارد.

سؤال 585 ـ چنانچه در شهرى هم پزشک زن و هم پزشک مرد باشد، مراجعه بیمار زن به پزشک مرد در دو صورت زیر چه حکمى دارد؟

الف) در صورت تساوى علمى و مهارت تخصّصى دو پزشک (زن و مرد)،

ب) در صورتى که احتمال برود متخصّص مرد عالم تر است؟

جواب: الف)اگر احتیاج به معاینه بدنى و نظر و لمس داشته باشد باید به پزشک زن رجوع کند.

جواب: ب) اگر احتمال قوى به تفاوت آن دو بدهد، و این تفاوت در درمان او یا رفع خطرات مؤثّر باشد، مى تواند پزشک مرد را مقدّم بدارد.

سؤال 586 ـ آیا اظهارات مسؤولین بیمارستانها مبنى بر کمبود پرسنل جهت جداسازى پرستاران، ضرورت انجام امور بیماران توسّط پرستاران غیر همجنس را فراهم مى نماید؟

جواب: در صورتى که مورد اعتماد باشند اشکالى ندارد.

 

سؤال 587 ـ مراجعه زنان نامحرم به دندان پزشکانى که با دستکش پلاستیکى کار مى کنند، و تماس دست آنان با صورت به وسیله دستکش است، چه حکمى دارد؟

جواب: در صورتى که همجنس یافت نشود، جایز است.

سؤال 588 ـ آیا مراجعه زن به پزشک مرد، در صورتى که بتواند پزشک زن بیابد، جایز است (با توجّه به اینکه معمولا پزشکان مرد به دلیل سابقه زیادتر از مهارت بیشترى برخوردار بوده، و در امر طبابت از بانوان پزشک موفّق تر و حاذق تر هستند)؟ فرض سؤال در جایى است که از او معاینه جسمى به عمل مى آید.

جواب: در صورتى جایز است که تفاوت آگاهى آن دو در حدّى باشد که بیم آن برود پزشک زن موفّق به معالجه نشود، و بیمارى ادامه یابد، یا تشدید شود، یا بهبودى به تأخیر افتد.

سؤال 589 ـ بعضى ازخانم ها براى معالجه به دکتر مرد مراجعه مى کنند. آیا با علم به اینکه این خانم قادر است به دکتر زن مراجعه کند، مى توان او را معالجه کرد؟

جواب: در فرض سؤال دکتر باید او را به طبیب زن راهنمایى کند; مگر اینکه آن زن واقعاً اعتقادى به طبیب زن نداشته باشد، و خود را ناچار بداند.

سؤال 590 ـ در صورت عدم ضرورت، آیا پرستاران مى توانند پانسمان بیمارهاى غیر همجنس را بررسى و تعویض نمایند؟

جواب: جایز نیست.

سؤال 591 ـ سونوگرافى نسوج نرم، مثل بیضه ها، پستان، عروق دست و پا، نیازمند عریان شدن موضع است، و این موضع در معرض دید سونوگراف قرار مى گیرد. با توجّه به اینکه متخصّص سونوگراف زن، بسیار کم، و در برخى از شهرها وجود ندارد، رجوع به مردان چه حکمى دارد؟

جواب: تنها در صورت ضرورت براى درمان جایز است.

سؤال 592 ـ در موارد فوق معمولا غیر از محلّ مورد معاینه، اطراف آن نیز عریان مى شود. عریان کردن اطراف، که در معرض دید قرار مى گیرد، چه حکمى دارد؟

جواب: به مقدارى که لازم است باید عریان شود.

سؤال 593 ـ آیا در سونوگرافى از شکم یا پستان خانم ها، از نظر حرمت نگاه پزشک غیر همجنس، تفاوتى وجود دارد؟

جواب: تفاوتى میان این دو نیست.

سؤال 594 ـ در صورت وجود پزشک زن و مرد به تعداد کافى، آیا ملاک مراجعه بیماران، همجنس بودن پزشک است یا حاذق بودن؟

جواب: درصورتى که در عدم مراجعه به حاذق تر، بیم خطر و ضرر باشد، باید حاذق تر را مقدّم بشمرد. و اگر بیم ضرر و خطرى نباشد، معیار همجنس بودن است.(البتّه در مواردى که معاینات بدنى لازم است).

سؤال 595 ـ تعیین حاذق بودن طبیب به عهده چه مرجعى است؟ بیمار یا مراجع دیگر؟

جواب: بدیهى است حاذق بودن را تنها اهل خبره مى توانند تشخیص دهند.

سؤال 596 ـ آیا مى توان بیماران را به مراجعه به پزشک هم جنس، حتّى با ادّعاى اضطرار و مجوّز شرعى، ملزم کرد؟

جواب: در صورتى که بیمار خود را نا گزیر از مراجعه به غیر همجنس ببیند، مراجعه به غیر همجنس مجاز است.

 

سؤال 597 ـ لمس و نظر بیماران غیر همجنس تا چه سنّى جایز است؟

جواب: مادامى که ممیّز نباشند، لمس و نظر جایز است. و هنگامى که به حدّ تمیز رسیدند نگاه کردن قبل از بلوغ، اگر مفسده خاصّى نداشته باشد، اشکالى ندارد.

سؤال 598 ـ آیا پزشک مى تواند از معاینه بیمار غیر همجنس، که به او مراجعه کرده، خوددارى کند؟

جواب: در صورتى که بیمار بتواند به وسیله طبیب همجنس مشکل خود را حل کند، باید به او مراجعه نماید.

سؤال 599 ـ اگر بطور مثال، خانم بیمارى که جانش در خطر است به تنها پزشک یک روستاى دور افتاده که مرد است مراجعه کند، آیا این پزشک مجاز است هر گونه معاینه ضرورى را در مورد بیمار انجام دهد؟

جواب: اگر دسترسى به طبیب زن یا مرد محرم نباشد جایز است.

سؤال 600 ـ در فرض سؤال فوق، اگر جان بیمار در خطر نباشد بلکه یک بیمارى خفیف یا متوسّط باشد، آیا خانم بیمار حتماً باید به پزشک همجنس در شهر مراجعه کند، یا پزشک مرد مجاز است با انجام معاینات ضرورى، اقدام به تشخیص و درمان نماید؟

جواب: اگر رفتن به شهر کارى شاقّ و موجب عسر و حرج باشد، و بیمار مزبور نیاز به مراجعه به طبیب داشته باشد جایز است.

سؤال 601 ـ در صورت لزوم، به طور کلّى چه پزشک همجنس در دسترس باشد چه نباشد، لمس بدن خانم بیمار از روى لباس، چه صورتى دارد؟

جواب: در فرض مسأله براى مقاصد پزشکى مانعى ندارد.

سؤال 602 ـ ذکر نکته مهمّى در اینجا ضرورى به نظر مى رسد، و آن اینکه:

 

اگر با یک سرى تمهیدات لازم بتوانیم در سطح کشور، موفّق به جداسازى مراکز درمانى خواهران از برادران شویم، با توجّه به اینکه هر پزشکى در طول دوران دانشجویى خود باید هر چند مختصر از انواع و اقسام اختلالات و بیمارى ها چه در مورد آقایان و چه خانمها آگاهى یافته و آموزش ببیند، اعمّ از انجام معاینات کامل، آگاهى از بیمارى هاى زنان، و چگونگى انجام زایمان سالم و مانند آن، و با توجّه به اینکه در مورد دانشجویان، این موارد بیشتر آموزشى هستند تا درمانى، یعنى ممکن است نجات جان بیمار در همان زمان وابسته به این درمان نباشد، امّا به وسیله این آموزش (که در بیمارستانهاى آموزشى صورت مى گیرد )دانشجو براى مراحلى که در آینده زندگى بیماران وابسته به وجود او خواهد بود، آماده مى شود. و از این رو هر یک از دانشجویان در دوره هاى مختلف، ملزم و مجبور به گذراندن واحدهاى درسى (در بیمارستانهایى که بیماران آن اعم از زنان و مردان مى باشند)، و فراگیرى تمام مسائل و امتحان دادن در پایان دوره مى باشند، تا بتوانند در نهایت فارغ التحصیل موفّقى باشند.

با در نظر گرفتن تمامى این شرایط، بفرمایید تکلیف و وظیفه دانشجو چیست؟

آیا مى تواند به خاطر رعایت مسائل شرعى از فراگیرى کامل بسیارى از مسائل بگذرد، و در نتیجه در گذراندن واحدهاى درسى هم ناموفّق باشد، و یا در هر شرایطى و با هر وسیله اى باید به فراگیرى صحیح کارش بپردازد، تا در آینده دچار مشکل نشود؟ و به طور کلى، چگونه مى توان بین وظیفه پزشکى و دانشجویى که در کتب پزشکى بر انجام آن تأکید شده، و وظیفه شرعى و اسلامى که طبیعتاً نباید با وظیفه پزشکى تناقض داشته باشد جمع کرد؟

جواب: چنانچه نجات مسلمین (ولو در آینده) متوقّف بر این گونه آموزشها باشد، و راه منحصر به این معاینات و مشاهدات باشد جایز است.

سؤال 603 ـ همان طور که مستحضرید تخصّصهاى علوم پزشکى بسیار زیاد، و متخصّصین خانم در هر رشته در حال حاضر در ایران به جز در برخى رشته ها معمولا نادر و کم مى باشند، فلذا در شهرهاى کوچک و بزرگ نیز باید به خاطر تعداد زیاد بیماران و تعداد کم پزشک و یا تحمیل هزینه گزاف، همان طور که بسیار شایع است خانم هاى بیمار به پزشک مرد مراجعه کنند. در این صورت وظیفه پزشک مورد مراجعه چیست؟ اگر بتواند و یا احتمال دهد که مى تواند با معاینات مختلف و ضرورى بیمارى را تشخیص دهد و درمان کند مکلّف است چنین کارى را انجام دهد، یا باید وى را به یک پزشک خانم ارجاع دهد؟ در شرایطى که خیلى از بیماران، به دلایل فوق قادر به این کار نیستند، آیا در صورت ارجاع و تأخیر در تشخیص و درمان بیمارى وى، این پزشک مسؤول نیست؟

جواب: در فرض مسأله نباید در درمان او تعلّل ورزد، چون نوعى ضرورت است، و اگر تعلّل ورزد مسؤول است.

سؤال 604 ـ در صورت لزوم، مشاهده و لمس موهاى خانم بیمار، جهت معاینه توسط پزشک مرد چه صورتى دارد؟

جواب: در صورتى که لمس یا مشاهده براى تشخیص بیمارى ضرورت داشته باشد جایز است.

سؤال 605 ـ اگر پزشک مرد مجبور به معاینه خانم بیمار شود، یا برعکس خانم بیمار ناچار به مراجعه به پزشک مرد گردد، با توجّه به اینکه در صورت رعایت کامل مسائل شرعى و اخلاقى در معاینه کامل خانمها شاید بتوان گفت بیش از 90% معاینات که در کتب پزشکى به انجام آنها تأکید شده نباید انجام بگیرد. اگر با این گونه معاینه سطحى و غیر کامل، بیمارى وى تشخیص داده نشده، و درمان کامل صورت نگیرد، آیا پزشک مسؤول است؟ اگر مسؤول است چاره چیست؟ آیا باید بر خلاف مسائل شرعى عمل کند؟

تذکّر این نکته ضرورى است که پزشکان متخصّص و مجرّب بدون احتیاج به معاینات کامل ممکن است بتوانند تشخیص دهند و درمان کنند، امّا براى افراد نامجرب و دانشجویان تا رسیدن به این مرحله، زمان زیادى لازم است.

جواب: مانند مسأله سابق است.

سؤال 606 ـ با توجّه به اینکه جهت معاینه ساده پروستات، حتماً باید از طریق مقعد، بیمارى را مورد بررسى قرار داد، تا تشخیص قطعى بیماریهاى پروستات داده شود; همچنین در بسیارى از بیماریهاى آلت تناسلى، مشاهده و گاه لمس آن ضرورى است. آیا در چنین مواردى پزشک مرد مى تواند بیمار مرد را بدون اشکال شرعى معاینه نماید؟ اگر با عدم انجام این معاینه، بیمارى را تشخیص ندهد، و بیمارى ـ مثلاً سرطان ـ پیشرفت کند، آیا پزشک مسئول است؟ (با توجّه به اینکه استفاده از آیینه همیشه امکان پذیر نیست، و در ضمن عمل لمس نیز باید با دید کامل و با دست انجام شود، و از این رو در حال حاضر در تمامى مراکز درمانى این معاینه مستقیماً انجام مى شود).

جواب: از سؤال استفاده مى شود که این امر ضرورى است، و در این صورت معاینات مزبور اشکالى ندارد. و اگر در این گونه موارد پزشک کوتاهى کند مسئولیّت دارد.

سؤال 607 ـ طبق نظرات عموم پزشکان، یکى از معایناتى که امروزه در هر بیمارى، به خصوص در بیماریهاى ادرارى ـ تناسلى جزء معاینات اصلى اوّلیه به شمار مى آید; اگرچه در انجام آن متأسفانه یا خوشبختانه مسامحه مى شود، عملى به نام «توشه رکتال» است ـ که یک نوع معاینه نظرى و لمسى از طریق مقعد مى باشد، و از طرفى یکى از دقیقترین روشهاى تعیین درجه حرارت فرد از طریق مقعد مى باشد. با توجّه به مطالب فوق، و اینکه این معاینات گاه به خاطر احتیاط در جهت تشخیص یا ردّ برخى بیماریها انجام مى شود، و گاه در تشخیص برخى بیماریها بسیار مؤثّر و روش کم خرج و ساده اى به نظر مى آید. آیا پزشک مرد مجاز است چنین معاینه اى را چه جهت آموزش (به وسیله دانشجویان) و چه جهت تشخیص احتمالى یا قطعى در مورد بیمار مرد انجام دهد؟ و اگر با عدم انجام آن، متوجّه بیمارى و راه درمان وى نشود آیا مسئول نیست؟

جواب: دقیقاً مانند مسأله سابق است.

سؤال 608 ـ مراجعه به دکتر متخصّص غیرمسلمان چه حکمى دارد؟

جواب: اگر مفسده خاصّى بر آن مترتّب نشود اشکالى ندارد.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای