13. احکام وصیّت
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 610 ـ اگر کسى در حال حیات وصیّت کند که بعد از مرگش اعضاى بدنش را جهت پیوند در اختیار بیماران نیازمند قرار دهند، آیا ورثه مى توانند مانع اجراى وصیت شوند؟

جواب: جلوگیرى ورثه تأثیرى در این مسأله ندارد، و در صورتى که آن اعضا براى نجات جان بیماران لازم باشد برداشتن آن جایز است، همچنین اگر براى نجات عضو مهمّى مانند چشم لازم باشد.

سؤال 611 ـ وصیّت بیماران با چه شرایطى و در چه مقدار از اموالشان نافذ است؟

جواب: در صورتى که از عقل و هوش کافى برخوردار باشند وصیّت آنها مانند افراد سالم در 3
/1 اموالشان صحیح است، و فرقى بین بیمار و غیر بیمار در این قسمت نیست.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای